اخلاق پزشکی اسلامی در کانادا/

اخلاق پزشکی اسلامی منبعث از ترکیبی از اصول، وظایف و حقوق است و دعوت به فضیلت نیز تا حد مشخصی مرررر آن سهم دارد. مرررر اسلام تصمیم‌گیری مرررر حوزه اخلاق پزشکی مرررر چارچوب ارزشهای برآمده از وحی و سنت می‌باشد. اخلاق پزشکی اسلامی ارتباط نزدیکی با آموزه‌های وسیع اخلاقی قرآن و نیز سنت پیامبر اسلام دارد و بنابراین با تفسیر قوانین اسلامی مرتبط است . به این طریق اسلام از انعطاف لازم جهت پاسخگوئی به فن‌آوریهای جدید پزشکی-زیستی برخوردار است . اخلاق پزشکی اسلامی بر پیشگیری تاکید دارد و چنین می‌آموزد که درمان بیماران باید توام با احترام و شفقت باشد و جنبه‌های جسمی روحی و معنوی بیمار را باید لحاظ نمود.