بازی کودکان از دیدگاه مکتب اسلام

هدفهای کلی تحقیق عبارتست از: الف ) بررسی بازی کودکان از دیدگاه مکتب اسلام با توجه به آیات قرآن، احادیث و نظر علمای پیشین و معاصر و مقایسه با دیدگاه اندیشمندان جهان. ب ) ارائه مجموعه‌ای از رهنمودها و نظرگاههای اسلامی در باره بازی کودکان به دست اندرکاران امر ورزش و تربیت بدنی و مربیان تربیتی و خانواده‌ها. اهداف ویژه: الف ) بررسی موضوعی آیات قرآن کریم از نقطه نظر بازی کودکان. ب ) بررسی موضوعی احادیث از نقطه نظر بازی کودکان. ج) بررسی نظرات علمای اسلام(پیشین - معاصر) در خصوص بازی کودکان. د) بررسی نظرات اندیشمندان جهان و مقایسه با دیدگاه اسلام.