اعتماد در سازمان با نگرش اسلامی

تحقق اهداف سازمان مستلزم همکاری اعضای ان با یکدیگر است. یکی از راههای تسهیل این همکاری اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر از طرفی و اعتماد متقابل کارکنان و مدیران سازمان از طرف دیگر است . اندیشمندان بر این باورند که اعتماد دارای مفهومی پویا مرررر سازمان است که می توان آن را مرررر سه سطح خرد ، متوسط و کلان مورد بررسی قرار داد. فصل دوم این تحقیق به تبیین مفهوم اعتماد و وجوه تمایز آن از همکاری ، اطمینان ، قابلیت پیش بینی و بررسی تاثیر اعتماد مرررر سازمان ، عوامل به وجود آوردنده ، موانع ایجاد اعتماد یا عوامل تخریب اعتماد موجود ، اختصاص یافته است و فصل چهارم نیز به ارائه دیدگاههای اسلام مرررر مورد اعتماد با استفاده از متون دینی ( آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) ، بنای عقلا ، آرای برخی از اندیشمندان مسلمان و برخی از قواعد فقهی ، اختصاص یافته است . مرررر بررسی عملی فصل چهارم علاوه بر استفاده از کلید واژه ها ، وثق ، عمد ، طمن ، رکن، وکل و وکا و مشتقات آنها برای دستیابی به گزاره دینی ، برخی از منابع به صورت تفصیلی مطالعه و بررسی شده است .