احباط و تکفیر از دیدگاه عقل و نقل

این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است: در فصل اول ، بعد از بیان مقدمه ، مفهوم احباط از نظر لغوی و اصطلاحی و همچنین مفهوم تکفیر از نظر لغت و اصطلاح و نیز زمینه مورد بحث در اسلام در این فصل عرضه شده است.در فصل دوم، احباط و تکفیر در آینه آیات الهی بحث شده است. در فصل سوم ، عوامل احباط و تکفیر در آیات قرآن و روایات اسلامی در دو بخش مجزا بطور مفصل بحث شده است. در فصل چهارم ، بعد از بیان عوامل احباط و تکفیر، در این فصل نقطه نظرات و دیدگاه تنی چند از فلاسفه و متکلمان (شیعه-اشاعره-معتذله) در این موضوع بیان شده است.