امکان‌سنجی طراحی قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام

این پژوهش مرررر یک مقدمه و شش فصل ارائه شده. که این مقدمه شامل یک سرآغاز و کلیات تحقیق می‌باشد. مرررر فصل اول تحقیق مرررر ارتباط با ادبیات بازار و بازارهای مالی و ضرورت استفاده از ابزارهای مالی می‌باشد و فصل دوم تحقیق مرررر ارتباط با قراردادهای آتی به عنوان یکی از ابزارهای مالی رایج مرررر بازارهای مالی جهان می‌باشد که تاریخچه و چگونگی فعالیت و کاربرد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرررر فصل سوم تحقیق اصول و شرایط بازرگانی مرررر اسلام بیان گردیده که مطالبی همچون اصول و قواعد حاکم بر قراردادها و معاملات مرررر اسلام و همچنین شرایط صحت عمومی قراردادها از مباحث بیان شده مرررر این فصل می‌باشد. فصل چهارم شامل بررسی و بیان برخی از عقود معین و شرایط صحت این عقود می‌باشد مرررر این فصل عقود بیع، جعاله و صلح به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند و شرایط اختصاصی هر یک از آنها بیان شده است . فصل پنجم این تحقیق که مهمترین فصول می‌باشد شامل طراحی‌هایی جهت قراردادهای آتی مرررر نظام مالی اسلام می شودد که مرررر این فصل سوالات تحقیق جواب داده می شودد و به عبارت بهتر فرضیه‌های تحقیق به اثبات خواهند رسید. طراحی قراردادهای آتی به عنوان یکی عقد غیرمعین، و بیع شرط و بیع ماجل، جعاله و صلح از طراحی‌های صورت گرفته مرررر این فصل می‌باشد. مرررر فصل ششم تحقیق با عنوان بررسی قراردادهای آتی مرررر کشورهای اسلامی و خلاصه فصول، ابتدا مختصرا مرررر ارتباط با وضعیت موجود قراردادهای آتی مرررر کشورهای اسلامی مطالبی را بیان شده که شامل قراردادهای آتی مرررر جمهوری اسلامی ایران، قراردادها آتی مرررر کشور مالزی و قراردادهای آتی مرررر سایر کشورها می‌باشد. و سپس مرررر این فصل خلاصه‌ای از فصول گذشته تحقیق ارائه شده و سپس به یک نتیجه‌گیری کلی از تحقیق پرداخته شده است و سرانجام نظرات و راهکردها و پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی بیان شده است .