بررسی تطبیقی نظریات علامه شعرانی با قرآن پژوهان

علامه شعرانی از قرآن وهان بزرگ معاصر است که مرررر زمینه تفسیر و سایر مباحث قرآنی نظریان حایز اهمیتی دارد. از برجسته ترین شاگردان مکتب قرآنی ایشان ، آیت الله حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی هستند . نظرات مرحوم شعرانی به طور پراکنده با عنوان مقدمه حاشیه پاورقی ، تعلیقات و .... بر تفاسیر بزرگی نظیر مجمع البیان ابوالفتوح رازی، نور الثقلین و...نیز کتاب های حدیثی معتبری نظیر وافی و شرح اصول کافی ملاصالح ، به طور پراکنده موجود است . این نظریه ها که از دیدگاه یک عالم بزرگ شیعی مطرح شده اند ، فقط برای خواص و اهل فن آشنا هستند و سایر اقشار مردم از آن مرررر بیشتر موارد بی اطلاع هستند . نگارنده مرررر صدد است با تکیه بر نظرات ایشان به بررسی مباحث مختلف علوم قرآنی و پاره ای موارد حدیثی بپردازد و این نظریه ها را با قرآن وهان بزرگ اهل سنت و دانشمندان شیعه مقایسه کند و نقد وبررسی نماید که مرررر مجموع حدود 300 صفحه مطلب خواهد داشت .