ارزشیابی قابلیت‌های ذخیره و بازیابی در برنامه‌های نرم‌افزاری مراکز اطلاع‌رسانی علوم قرآنی و معارف اسلامی (در شهرهای تهران، قم و اصفهان)

رشد چشمگیر مراکز اطلاع‌رسانی علوم اسلامی مرررر سالهای اخیر بیانگر نیاز جامعه علمی و تحقیقاتی به استفاده از فن‌آوری‌های جدید است . ارزشیابی محصولات نرم‌افزارهای تولید شده مرررر این مراکز می‌تواند مرررر بالابردن کیفیت و کارآیی آنها موثر باشد. مرررر این تحقیق پژوهشگر با استفاده از صد و یازده معیار به ارزشیابی قابلیت‌های ذخیره و بازیابی مرررر برنامه‌های نرم‌افزاری مراکز اطلاع‌رسانی علوم اسلامی پرداخته است . یافته‌های پژوهش عبارتند از: .1 میانگین درصد توانایی نرم‌افزارهای ارزیابی شده مرررر زمینه ذخیره‌سازی اطلاعات 11/5 درصد است که حدود 90 درصد نرم‌افزارهای موجود مرررر حد پایین‌تر از متوسط قرار دارند. .2 مرررر زمینه بازیابی اطلاعات و روش جستجو، میانگین درصد نرم‌افزارهای ارزشیابی شده 13/5 درصد است که حدود 85 درصد نرم‌افزارهای موجود مرررر حد پایین‌تر از متوسط قرار دارند. .3 مرررر بیش از 90 درصد این نرم‌افزارها به نمایه‌سازی توجهی نشده بلکه تولیدکننده‌ها تنها با یک راهنمای استفاده‌کننده، نرم‌افزار خود را ارائه نموده‌اند. .4 توجه به امکان استفاده تمامی کاربران اعم از متخصص یا مبتدی یکی از نکات مهم مرررر ارزیابی نرم‌افزار است . مرررر این پژوهش تنها 28/5 درصد نرم‌افزارها کاربر پسند بوده و حدود 70 درصد از آنها مرررر حد پایین‌تر از متوسط قرار گرفته‌اند. با توجه به یافته‌های پژوهش و میانگین درصد کل از صد و یازده معیار ارائه شده به این نتیجه می‌رسیم که حدود 75 درصد از نرم‌افزارهای موجود فاقد کارایی، کیفیت و توانایی‌های لازم می‌باشند.