فقه الحدیث

تحقیق درباره به دست آوردن روش کاربردی در استفاده صحیح از روایات معصومین علیه السلام روشی که علاوه بر داشتن روش های علمای سلف تطبیق با آیات قرآنی در هر جهت مورد نظر قرار می گیرد و در واقع مبنای نفقه در احادیث و مطابقت احادیث با بیان و مفاهیم قرآنی - صورت گیرد که کاری جدید در نوع خود می باشد از این جهت علاوه بر اینکه تمام کتب علمای گذشته در این زمینه باید دیده شود ضروری است با علمای مبرز حوزه ها در این زمینه مشورت های لازم صورت گیرد تا از اشتباهات و کمبودها در این زمینه جلوگیری شود.