ارزیابی اهلیت کارگزاران از دیدگاه اسلام

در این تحقیق با بهره‌گیری از متون ارزشی اسلام سعی شده تا یک نظام ارزیابی اهلیت متناسب با ارزشهای اسلامی ارائه دهد. محورهای مورد بحث تحت عناوین: کلیاتی در باب اهلیت و ضرورت ارزیابی، اصول حاکم بر ارزیابی موضوعات مورد ارزیابی، ارزیابی‌کنندگان، معیارها و روشها و آثار مترتب بر نتایج حاصله و مشکلات ارزیابی است .