آینده اسلام در نظام بین الملل

ازآنجا که اسلام دین کامل وجامعی است وبه تمام ابعاد زندگی بشر توجه نموده وبرای ساده ترین مسائل زندگی انسان دارای دستور عمل است، لذا ما معتقدیم دین اسلام باید به عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین الملل وارد عرصه جهانی شود وازآنجاکه روابط بین الملل جایگاه ویژه ای درتعالیم ودستورات اسلام دارد لذا اسلام می تواند با ارائه راه حل های مناسب به تنازع ومشکلات موجود در نظام بین الملل خاتمه دهد و راه حلی برای تمام معادلات مجهول در جهان ارائه نماید. به این منظور جهان اسلام برای ایفای بازیگری موثر در صحنه بین المللی نیاز مند بسیج همه امکانات و پتانسیل های خود است. کشورهای اسلامی نیازمند آنند که فرهنگ خود را تقویت کنند وارزش ها وبارهای اسلامی را در جوامع خود متحقق کنند. کشور های اسلامی باید بکوشند تا همه نقاط ضعف خود را از بین ببرند وبا ایجاد همگرایی در بین جهان اسلام بتوانند زمینه گسترش اسلام را در نظام بین الملل فراهم نمایند. جهان اسلام باید آماده ارائه واکنش مناسب به مسائل پیرامونی خود باشد و شرایط وموقعیت خود را به خوبی درک کند تا مسئولیت های خود را در جامعه اسلامی و جامعه جهانی به خوبی به انجام برساند. زیرا در صورتی می توان ادعاهای فوق را جامه عمل پوشاند که دنیای اسلام بتواند شکل مطلوبی از اسلام واقعی را در کشورهای اسلامی ودر نهایت در نظام بین الملل به منصه ظهور بگذارد. پژوهش حاضربه دنبال پاسخگویی به این سوالات است که آیا جهان اسلام به عنوان یک پارامتر قدرتی در نظام بین الملل مطرح خواهد بود؟ آیا اسلام در مقابل سایر ادیان مطرح در نظام بین الملل دارای برتری است؟ پارامترهای قدرتی جهان اسلام در نظام بین الملل آینده چیست؟ غرب و جهان اسلام چه موقعیتی خواهند داشت ؟ با این فرضیه که اگر جهان اسلام بتواند الگوی مناسب اجتماعی وسیاسی به ویژه در خصوص ملت –کشورها در دنیا ارائه کند به تدر یج به یک پارامتر قدرتی مطرح در نظام بین الملل تبدیل خواهد شد. بدین منظور این تحقیق ضمن در نظر گرفتن چالشهای موجود درجهان اسلام پارامترهای قدرتی اسلام را شناسایی وبا طرح آن دین اسلام را نه به عنوان یک قدرت، بلکه به عنوان یک ابر قدرت در نظام بین الملل معرفی می نماید.