آینده اسلام در نظام بین الملل

ازآنجا که اسلام دین کامل وجامعی است وبه تمام ابعاد زندگی بشر توجه نموده وبرای ساده ترین مسائل زندگی انسان دارای دستور عمل است، لذا ما معتقدیم دین اسلام باید به عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام بین الملل وارد عرصه جهانی شود وازآنجاکه روابط بین الملل جایگاه ویژه ای درتعالیم ودستورات اسلام دارد لذا اسلام می تواند با ارائه راه حل های مناسب به تنازع ومشکلات موجود مرررر نظام بین الملل خاتمه دهد و راه حلی برای تمام معادلات مجهول مرررر جهان ارائه نماید. به این منظور جهان اسلام برای ایفای بازیگری موثر مرررر صحنه بین المللی نیاز مند بسیج همه امکانات و پتانسیل های خود است. کشورهای اسلامی نیازمند آنند که فرهنگ خود را تقویت کنند وارزش ها وبارهای اسلامی را مرررر جوامع خود متحقق کنند. کشور های اسلامی باید بکوشند تا همه نقاط ضعف خود را از بین ببرند وبا ایجاد همگرایی مرررر بین جهان اسلام بتوانند زمینه گسترش اسلام را مرررر نظام بین الملل فراهم نمایند. جهان اسلام باید آماده ارائه واکنش مناسب به مسائل پیرامونی خود باشد و شرایط وموقعیت خود را به خوبی درک کند تا مسئولیت های خود را مرررر جامعه اسلامی و جامعه جهانی به خوبی به انجام برساند. زیرا مرررر صورتی می توان ادعاهای فوق را جامه عمل پوشاند که دنیای اسلام بتواند شکل مطلوبی از اسلام واقعی را مرررر کشورهای اسلامی ودر نهایت مرررر نظام بین الملل به منصه ظهور بگذارد. پژوهش حاضربه دنبال پاسخگویی به این سوالات است که آیا جهان اسلام به عنوان یک پارامتر قدرتی مرررر نظام بین الملل مطرح خواهد بود؟ آیا اسلام مرررر مقابل سایر ادیان مطرح مرررر نظام بین الملل دارای برتری است؟ پارامترهای قدرتی جهان اسلام مرررر نظام بین الملل آینده چیست؟ غرب و جهان اسلام چه موقعیتی خواهند داشت ؟ با این فرضیه که اگر جهان اسلام بتواند الگوی مناسب اجتماعی وسیاسی به ویژه مرررر خصوص ملت –کشورها مرررر دنیا ارائه کند به تدر یج به یک پارامتر قدرتی مطرح مرررر نظام بین الملل تبدیل خواهد شد. بدین منظور این تحقیق ضمن مرررر نظر گرفتن چالشهای موجود درجهان اسلام پارامترهای قدرتی اسلام را شناسایی وبا طرح آن دین اسلام را نه به عنوان یک قدرت، بلکه به عنوان یک ابر قدرت مرررر نظام بین الملل معرفی می نماید.