اولین مسلمانان هند

این طرح به نحوه ورود اسلام به هند و نقش پادشاهان و حاکمان در ترویج دین مبین اسلام در هند و همچنین نقش ایرانیان در رواج اسلام در هند پرداخته است.