نگاهی به تاریخ اسلام در ژاپن

مرررر بخش نخست این مقاله به چگونگی ورود دین اسلام به ژاپن و تاریخچه آن پرداخته شده است آغاز این هعغهعغه همزمان با شکل گیری جنبش مشروطه مرررر ایران است که به کوشش هائی از طرف ایرانیان برای تبلیغ دین اسلام می انجامد رفت و آمد مسامانانن به کشور ژاپن و سکونت برخی از آنان مرررر این کشور پس از جنگ روس و ژاپن سر آغاز آشنائی عمیق تر با اسلام می گردد مرررر دهه 1930 م. به بعد پیدایش موسسات و بنیاد های مطالعات اسلامی به گسترش اسلام مرررر ژاپن می انجامد و مطالعات تخصصی د رجنبه های گوناگون دین اسلام آغاز می شود مرررر ادامه گزارشی مرررر باره آئین های دینی ژاپن و اندیشه های معنوی مرررر این کشور ارائه شده و پس از بحث تحلیلی د رباره این آئین ها گزارشی از عبادت گاه های ژاپن و تحولات تاریخی مرررر نگرش های دینی و وضع این آیین ها مرررر ژاپن معاصر ارائه شده است