نگاهی به تاریخ اسلام در ژاپن

در بخش نخست این مقاله به چگونگی ورود دین اسلام به ژاپن و تاریخچه آن پرداخته شده است آغاز این دوره همزمان با شکل گیری جنبش مشروطه در ایران است که به کوشش هائی از طرف ایرانیان برای تبلیغ دین اسلام می انجامد رفت و آمد مسلمانان به کشور ژاپن و سکونت برخی از آنان در این کشور پس از جنگ روس و ژاپن سر آغاز آشنائی عمیق تر با اسلام می گردد در دهه 1930 م. به بعد پیدایش موسسات و بنیاد های مطالعات اسلامی به گسترش اسلام در ژاپن می انجامد و مطالعات تخصصی د رجنبه های گوناگون دین اسلام آغاز می شود در ادامه گزارشی در باره آئین های دینی ژاپن و اندیشه های معنوی در این کشور ارائه شده و پس از بحث تحلیلی د رباره این آئین ها گزارشی از عبادت گاه های ژاپن و تحولات تاریخی در نگرش های دینی و وضع این آیین ها در ژاپن معاصر ارائه شده است