اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

آنچه در این مختصر ارائه شده است بررسی کوتاهی است در زمینه اخلاق جنسی با تکیه بر موضعگیری اسلام. آنچه بیشتر در این تحقیقات مدنظر قرار گرفته بازنگری به این موضوع با توجه به عنایت به آیات و روایات موجود در این مقوله می‌باشد. همچنین سعی گردیده تا شمائی کلی از این موضوع از دیدگاه سایر آیین‌ها و مکاتب نیز ارائه گردد و در حد امکان به علل و عواملی که منجر به پیدایش اینگونه تفکرات و طرز تلقی‌ها نسبت به امور جنسی گردیده نیز اشاره شود.