بینش تاریخی امام خمینی

هدف از انجام این طرح، تبیین بینش تاریخی امام خمینی (ره) است و طی آن کوشش می شود تا اصول مهمی که ایشان از تاریخ استفاده نموده، مشخص و تبیین گردد. این اصول عبارت است از: اندیشه های اساسی امام درباره تاریخ، اهداف و فواید تاریخ، انگیزه های کاربرد تاریخ در مسائل اجتماعی، رویکرد تاریخی در تحلیل وقایع معاصر، فلسفه تاریخ از دیدگاه ایشان، راههای تحریف در تاریخ نگاری و … .