بررسی تاثیراندیشه سیاسی مکتب دیوبندی بر بنیاد گرایی اسلامی درکشور های پاکستان و افغانستان

چکیده:
مرررر واکنش به استعمار کمپانی هند شرقی مرررر سال 1858 مدرسه ای مرررر هند و مرررر شهر دیوبند توسط محمد قاسم نانوتوی و رشید احمد کنگوهی تا سیس شد و مرررر آن مدرسه تعدادی از طلاب مرررر رشته علوم دینی و خصوصاً فقه حنفی مشغول تحصیل گردیدند و از همین مدرسه زیر بنای مکتب دیوبندی شکل گرفت. ریشه این مکتب به شکست قیام مسلمانان هند مرررر سال 1236 و انحلال رسمی حکومت گورگانیان و تسلط کامل انگلیس بر می گردد. علمای تراز اول مرررر هند مرررر بررسی علل شکست به این نتیجه رسیدند که توسل به جهاد بهترین راه حل می باشد بنابرین با تاسیس مدرسه دیوبند آموزش جهاد را برای آزادی دوباره هند مرررر راس مواد درسی قرار دادند،و با اتحاد با حزب کنگره از هند یک پارچه حمایت می کردند.گرچه با جدایی پاکستان از هند مخالف بودند،اما یکی از سه پرچم برافراشته شده مرررر آن کشور (1947 مرررر زمان استقلال پاکستان) که نمایانگر آزادی و استقلال پاکستان بود توسط رهبران این مکتب بر افراشته شد . پیروان این آموزه مرررر تمام نقاط پاکستان با داشتن مدرسه هایی توانستند مرررر دولت از نقشی مهمی برخوردار باشند. آنچه که باعث شده تا دیدگاه این مکتب مرررر شرایط کنونی تقویت و مرررر سیاست های شبه قاره اثر بگذارد تحولات و اوضاع افغانستان بوده است که پیشینه آن به اشغال این کشور توسط ارتش اتحاد شوروی سابق برمی گردد که جهاد مرررر این کشور مورد توجه قرار گرفت و مکتب دیوبندی که بر اساس تفکر ضد انگلیس و غرب متکی بود،اولویت خود را مرررر جهاد افغانستان قرارداد و از طریق ایجاد مدارس مذهبی مرررر پاکستان باآموزش گروه های مجاهدین و به خصوص طالبان نقش عمده ای را مرررر تحولات این کشور به عهده گرفت.
مرررر این پژوهش به مسایل زیر پرداخته شده است.سیر تاریخی اندیشه مکتب دیوبندو اینکه چرا و مرررر چه مقطع این مکتب سیاسی شد ؟ چگونگی ورود مکتب دیوبند و اندیشه های آن به کشور پاکستان و افغانستان و نیز بررسی رابطه این مکتب وجنبش طالبان ودر نهایت بر روی آموزه های سیا سی این مکتب و نقش آن مرررر رادیکالیزه کردن جنبش های سیاسی – دینی مرررر پاکستان و افغانستان تاکید شده است .