آراء فقهی مجمع‌البیان در بخش ارث

در میان مباحث مختلف و سودمند معارف اسلامی، بحث از قرآن، با توجه به نقش آن در فهم اهداف و اصول اسلام و شیوه‌های آن، از منزلت خاصی برخوردار است . دین اسلام اگرچه همچون سایر ادیان الهی دارای انشعابات متعدد فرقه‌ای است اما قرآن به عنوان کتاب آسمانی و تردیدناپذیر از احترام ویژه‌ای بهره‌مند است . قرآن یک کتاب علوم طبیعی یا ریاضی یا امثال آن نیست . با اینکه خصوصیات این گونه علوم همه در قرآن می‌باشد، قرآن بزرگترین سرمایه مسلمانان است که معارف ، احکام، برنامه زندگی، سیاست اسلامی، راه بسوی قرب خدا، همه و همه در آن وجود دارد. امروزه کدام مکتب جز مکتب قرآن است که بتواند در سایه قوانین مخصوص خود ارزشهای انسانی و واقعیتهای روانی او را ظاهر کند و کدام پرورشگاه تربیتی است که بتواند دردهای فردی و اجتماعی را درمان نماید. بدون شک باید اقرار نمود که با همه پیشرفتهائی که در امور مادی نصیب دنیا شده است ، حقیقت و تربیت واقعی را درک نکرده و توجهی به اصول معنوی و روحی نداشته است و در یک کلمه قرآن کتاب تربیت و هدایت نوع بشر بسوی یک زندگی تمام معنی انسانی و سعادتمندانه است . آنچه که در این رساله تحقیقی ارائه می‌گردد، ایات ارث است که با آراء فقهی مجمع‌البیان مبین گردیده است ، که در ابتدا برای مزید بر فائده احوال و آثار شیخ طبرسی بیان شده و در بخش اول هم تاریخچه‌ای از مبحث ارث ذکر گردیده است . در بخش دوم میراث در لغت و اصطلاح و موضوع و ارکان و شرایط آن آورده شده، بخش سوم رساله در بیان آراء و نظرات فقهی مجمع‌البیان است که هر جا که لازم بوده مطلب تفصیل داده شده است . بخش چهارم رساله تفصیل و تبیین فروع فقهی صاحب مجمع‌البیان است و در پایان نیز فروعی با توجه به آیات ارث ذکر گردیده است .