نظرات مشهور در جزائیات اسلام

موضوع این رساله نظرات مشهور در جزائیات اسلام که ابواب قضا و شهادات و حدود و دیات و قصاص را شامل است ، می‌باشد. این رساله از پنج فصل تشکیل یافته است : در فصل اول که مقدمه است به انگیزه انتخاب موضوع و اهمیت مسائل مشهور و منابع و کتبی که در این زمینه نگاشته شده است و به تاریخچه فقه امامیه اشاره شده است . و احیانا” اگر کمی‌ها و کاستی‌هایی داشته‌اند بدان اشاره‌ای شده است . و در فصل دوم به شرح مفردات از قبیل شهرت چیست ، قول مشهور و شاذ و شهرت فتوایی، عملی و روابی و غیره تعریف شده است . در فصل سوم مسائل مشهور و موارد آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . فصل سوم شامل 5 بخش می‌شود که بخش اول شامل مسائل مشهور باب قضا و بخش دوم موارد مشهور در باب شهادات و بخش سوم مسائل مشهور باب حدود و بخش چهارم مسائل مشهور باب قصاص و بخش پنجم شامل مشهورات باب دیات است . در فصل آخر به نتیجه‌گیری کلی از فصول سابق اشاره‌ای شده است .