تاریخ حکومت اسلامی در اسپانیا

اسپانیا پیش از فتح مسلمانان توسط سلسله "گوستاوها" اداره می‌شد در زمان خلاقت والدین عبدالملک ، طارق‌بن‌زیاد باشکری اندک موفق به فتح اسپانیا شد. نخستین فرمانروای اندلس عبدالعزیز پسر موسی‌بن‌خروی شجاع با سیاست بود و مدت 2 سال بر اندلس حکومت کرد و پس از آن ایوب‌بن‌حبیب به مدت 6 ماه اندلس را اداره کرده و سپس "محمد ثقفی" مردی ستمکار و سختگیر به حاکمیت اندلس منسوب شد. پس از او سمع‌خولانی مردی خردمند و دانا حاکمیت را گرفت و در سال 102 هجری قمری در جنگ پواتیه کشته شد. سال 113 قمری 6 والی برای اندلس منصوب شدند. تا اینکه عبدالرحمن غافقی منصوب شد. در 114 قمری عبدالملک فهری به مدت دو سال منصوب و شورشهایی ایجاد شده در اندلس را سرکوب کرد. عقدبن‌محاج مسئول دیگر زمامدار اندلس بود که تا 121 قمری حکومت کرده و در تاسیس مدارس مساجد تلاش نموده اندلس در زمان یوسف‌بن‌محوی آشفته شدند. حکومت امویان منحل شده و عبدالرحمن داخل طی جنگ در سال 138 قمری یوسف را شکست داده و حکم انجام شد. در سال 172 قمری هشام پسر عبدالرحمن که مردی جوانمرد جانشین پدر شد. پس از هشام پدرش حکم‌بن هشام در 18 هجری قمری والی اندلس شد و مردی عادل کم‌گذشت و پر جراءت بود. در سال 207 قمری عبدالرحمن دوم والی اندلس شد که سرکوب شورشهای شمال را در برداشت . در سال 238 قمری عبدالرحمن اول روی کارآموز در پی بازسازی اندلس درآمد. در سال 273 قمری منذربن‌محمد حاکم اندلس شد. و شورشهایی را سرکوب کرد عبدالله‌بن‌محمد در سال 275 قمری زمام اندلس را در دست گرفت . در زمان او قحطی و گرسنگی بر اندلس حاکم شد. در سال 300 قمری عبدالرحمن سوم نواده حاکم قبل از والی اسپانیا شد که نظام قبیله‌ای را از بین برد و اقتصاد اندلس را ترمیم نمود. حاکم دوم در سال، 35 قمری به حکومت رسید. وی از شورشهای داخلی و خارجی آسوده بود و شکوفایی اقتصادی و علمی اندلس را ادامه داد و نگهداشت . در سال 366 قمری هشام دوم مردی ضعیف و نالایق والی اندلس شد. و مقدمات سقوط اندلس فراهم شد.در سال 366 قمری المنصور حاکم اندلس شد و در تمام جنگهایش پیروز شد در سال 303 قمری عبدالملک پسر منصور حاکم شده و مردم در زمان او بدور از گرفتاریها بودند. در سال 399 قمری عبدالرحمن برادر عبدالملک والی اندلس شد، وی مردی شرابخوار و فاقد کفایت بود و قدرت سیاسی اسلامی در اندلس رو به نابودی رفته و سرانجام حاکمیت اسلام در اندلس به پایان رسید.