انگیزش و بهره‌وری

انسان محور بهره‌وری است . محدوده عملکرد و بهره‌وری او مستقیما تحت تاثیر انگیزه وی قرار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که انسانهای با انگیزه از انسانهای معمولی در کار بیشتر از خود فعالیت نشان می‌دهند. که این امر بیانگر اهمیت بالای نقش انگیزه در ارتقاء بهره‌وری در سطح سازمان‌ها است . از این رو موضوع انگیزش یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها است . هدف از این تحقیق مطالعه جهت استخراج نظرات مختلف در خصوص انگیزش و جمع‌بندی و تدوین آن به صورت یک مجموعه کاربردی از طریق مظالعات کتابخانه‌ای بوده است . این تحقیق شامل چهار بخش کلی است . 1 – بیان گلیات و تاریخچه مربوط به علم روانشناسی و تحولات آن در مورد موضوع انگیزش در حوزه علم مدیریت رفتار سازمانی در 2 قرن اخیر. 2 – بیان نظرات اندیشمندان مختلف (دانشمندان غربی و اندیشمندان اسلامی) در خصوص موضوع فوق و بعضا نقد و بررسی اجمالی آن. 3 – موضوعات مرتبط با انگیزش مانند مدیر و انگیزش ، کار و انگیزش ، نظام ارزشیابی نظام تشویق و تنبیه، نظام پرداخت و انگیزش و بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان. 4 – ارائه اطلاعات مرتبط با موضوع دسته‌بندی آنها.