زن در تاریخ

این تحقیق که به منظور بررسی هویت راستین زن در تاریخ ایران انجام گرفته، موقعیت زن ایرانی قبل و بعد از اسلام را مورد بررسی قرار داده است ، قبل از اسلام و در اجتماعات اولیه "زن سالاری" (مادرشاهی) در ایران رواج داشته است اما از دوران مادها تا حکومت ساسانیان "مرد سالاری" حاکم بوده و زنان گاهی به شدت و گاهی با تعدیل بیشتر تحت نفوذ و تسلط مردان بوده و نسبت به آنان از حقوق و امتیازات کمی برخوردار بودند. از هنگام ورود اسلام به ایران تا زمان حکومت پهلوی هم گاهی موقعیت شخصیتی و اجتماعی زنان وضعیت بهتری پیدا می‌کرد و گاهی زنان به اشکال مختلف مورد بی‌مهری و ظلم و ستم واقع می‌شدند. بعد از انقلاب اسلامی، بیشتر تغییرات در جهت بهبود وضعیت زنان بود مثلا با مطرح نمودن جدی مسئله حجاب ، حرمت و قداست زنان افزایش یافت . اشتغال زنان از نظر کمی کاهش و از لحاظ کیفی افزایش پیدا کرد.