محدوده طنز در شرع و اخلاق

این گزارش مرررر سه فصل تهیه و تنظیم شده است که مرررر فصل اول به بررسی طنز مجاز و مطلوب و غیرمجاز و نامطلوب از دیدگاه اسلام پرداخته شده است و ویژگیهای طنز مطلوب و نامطلوب برشمرده شده است . مرررر فصل دوم اهداف طنز از نظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است و ایجاد سرور و نشاط، طرح انتقاد سازنده و جنبه‌های آموزش مرررر ضمن آن مطرح شده است و سپس نمونه‌هایی از طنز مرررر آیات و سخنان معصومان ذکر شده است . مرررر فصل سوم گزارش به کار ویژه‌های طنز با توجه به شرع و اخلاق توجه شده است و دو کار ویژه سرگرمی طنز و جنبه‌های آموزشی آن مورد بررسی قرار گرفته است . گزارش مذکور دارای دو پیوست نیز هست .