اخلاق وآداب پرستاری در اسلام

اخلاق مرررر حرفه پرستاری نقش اساسی مرررر حفظ وارتقای سلامت فرد وجامعه دارد .از آنجایی که پیامبر اسلام یکی از مهمترین فلسفه بعثت خودش را تکمیل مکارم اخلاق عنوان کرده و اسلام سلامتی انسان مرررر حیطه های مختلف را بالاترین نعمت دانسته است، شایسته ولازم است مرررر متون دینی چگونگی حفظ وارتقای این نعمت بزرگ الهی توسط پرستار ان، مورد بررسی و پژوهش قرارگرفته وتبیین شود .
دراین نوشتارسعی شده ، اهمیت وجایگاه پرستار دراسلام تبیین شده ،اصول اخلاق وآداب آن مرررر متون اسلامی تدوین ،آثاروپیامد های رعایت وعدم رعایت آن مکتوب شود.
بابررسی آیات وروایات مشخص گردید،اصول اخلاق وآدابی وجود دارد که بطور مستقیم وغیر مستقیم مرتبط با این حرفه می باشد مانند: تقوا، صبر ،حلم ،رفق ومدارا،ایثار، عفت ،رازداری ،امید بخشی، احترام به اعتقادات بیمار ، توجه دادن به درمان باصدقه ، دعا .
مرررر بررسی رعایت این اصول یک سری آثار دنیوی مثبت برای بیمار و پرستار قابل ترسیم است .آثار بر بیمار مانند: اطمینان قلبی ، اعتماد، امنیت، بالا رفتن قدرت تحمل ومقابله بابیماری و تقویت روحیه ، می باشد.آثار برپرستارشامل، افزایش روزی وبرکات ،نبودن بن بست درحل مشکلات، قضاوت ،تصمیم وعملکرد صحیح می باشد.مرررر رعایت اصول اخلاقی فوق توسط پرستار یک سری آثار اخروی برای پرستار وبیمار مانند : همنشینی ومحشور شدن با پیامبران ، پاک شدن گناهان واجر ی برابر مجاهد شهیدرا بدنبال خواهد داشت.اما عدم پایبندی به اصول بیان شده توسط پرستارمی تواند پیامد های دنیوی مانند، اضطراب ، بی قراری ، بی اعتمادی ، عوارض جسمی، طولانی شدن زمان بیماری ،مرگ زودر س وسختی لحظات احتضار رادربیمار ایجاد نماید.همچنین می تواند منجر به قضاوت و تصمیم نادرست ،عدم دقت کافی ،افزایش خطا، عدم توانایی کنترل بیمار ، ناتمامی کار ها،ذلت وخوار ی درخودش شود.مرررر نهایت مرررر آخرت منجر به دوری از خدا ،عذاب ناشی از قصور وتقصیروعدم ورود به بهشت خواهد گردید.
مرررر این مطالعه که به صورت کتابخانه ای انجام شده است با بررسی وتحلیل اصول اخلاقی ، این نتیجه حاصل شده است که از دیدگاه اسلام شرط لازم مرررر پرستار ی از بیماردرراستا وتحقق هدف حفظ وارتقای سلامت انسانها ،متخلق شدن به اخلاق اسلامی قبل ویا همزمان با یاد گیری مراقبت های تخصصی است .