رنج در اسلام و بودا

از آنجا که درد و رنجها، یکی از مهمترین دغدغه های زندگی انسان می باشد و این مسأله مرررر آئین بودا از برجستگی خاصی برخوردار است و مرررر دین اسلام هم نکات بسیار مهّم و قابل توجّهی مرررر این رابطه وجود دارد؛ لذا مرررر این پژوهش با هدف تفاهم بیشتر میان دین اسلام و آئین بودا، و بستر سازی جهت همزیستی مسالمت آمیز و رفع سوء گمانها بین دین اسلام و آئین بودا و همچنین کمک به گفتگوی بین ادیان؛ به برسی شباهتها و تفاوتهای بین دو دیدگاه مرررر رابطه با رنج، به روش کتابخانه ای پرداخته ایم.
یافته های این پژوهش، بیانگر وجود شباهتها و تفاوتهای مهمّی بین دو دیدگاه مرررر رابطه با رنج می-باشد، برخی از مهمترین این شباهتها عبارتند از: یک: بر اساس هر دو دیدگاه وجود رنجها و سختی ها مرررر زندگی انسانها امری پذیرفته شده است. دو: هر دو دیدگاه جهل را به عنوان مهمترین منشأ رنج بشر معرفی می کنند. سه: مطابق هر دو دیدگاه، هرچند که امکان رهایی مطلق از رنجها مرررر این زندگی وجود ندارد، امّا با تغییر بینشها می توان مرررر همین دنیا به دور از رنجها زندگی کرد. چهار: مرررر هر دو دیدگاه راهکاهای مشترکی مانند؛ شناخت و معرفت، اندیشه درست، گفتار درست، کردار درست، کوشش درست، مهر، غمخوارگی و شادی همدلانه مطرح است. برخی از مهمترین تفاوتهای دو دیدگاه نیز عبارت است از: یک: مرررر نگاه بودا، زندگی سراسر رنج است، امّا مرررر نگاه اسلامی، زندگی دنیوی، مخلوطی از «عسر» و «یسر» است. دو: مرررر دیدگاه اسلامی توجّه خاصی به حکمت رنجها شده است، اما مرررر آئین بودا، سخنی از حکمت رنجها نیست. سه: متعلّق رهایی مرررر آئین بودا، خارج شدن از چرخه‌ی زاد و مرگ است، امّا مرررر اسلام، رسیدن به خدا به عنوان حقیقت مطلق عالم وجود، و رها شدن از عذاب اخروی که رنجی ماندگار است، مطرح می باشد. چهار: برخی راهکارهای اساسی، مانند خدا باوری و خدا محوری و معاد باوری مرررر اسلام جهت رهایی از رنجها مطرح است که مرررر آئین بودا توجّهی به آنها نشده است.
کلید واژها: اسلام. بودا. رنج. کبد. نجات. رهایی.