پراکندگی جغرافیایی فرق اسلامی در ایران (از قرن سوم تا ششم هجری)

گرچه محور اصلی موضوع ارائه گزارشی از چگونگی پراکندگی فرق اسلامی است ولی پیش از پرداختن به محور اصلی، به حکومتهای موجود در این دوره به عنوان زمینه کلی سیاسی اشاره شده است . همچنانکه به عنوان بحثهای مقدماتی به کیفیت تفرق مسلمین و فرایند اسلامی شدن ایران نیز نیم‌نگاهی صورت گرفته است . خوارج، اسماعیلیان، علویان تسنن و … از جمله فرقی است که در حکومت ایرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.