حقوق زن در اسلام

مسأله ی احیای زن وحقوق انسانی او از جمله مسائلی است که قرن ها،مورد توجه دانشمندان واندیشمندان این حوزه میباشد.زن در طول تاریخ مظلومیت های بسیاری را متحمل شده است .نمونه بارز آن زنده به گور کردن دختران در شبهجزیره عربستان بود.باظهور اسلام همان طور که بسیاری از امور متحول شد، زن نیز در سایه ی اسلام جایگاه وحقوق ازدست رفته ی خود را بازیافت .خداوند به زن جایگاه والایی داد،به طوریکه سوره ی النساء به وی اختصاص داده شدهاست.باتوجه به ویژگی های آفرینش زن حقوقی به وی تعلق گرفت که شامل موضوعات مختلفاجتماعی،سیاسی،اقتصادی وقضایی می باشد.در این نوشتار به دیدگاه اسلام نسبت به شخصیت زن در مقایسه با ادیاندیگراشاره شده است سپس حقوق او در عرصه های مختلف بخصوص در حیطه ی موضوعاتی چونازدواج،مهریه،،نفقه،طلاق،ارث و شهادت با توجه به آیات قرآن کریم مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است.