حقوق زن در اسلام

مسأله ی احیای زن وحقوق انسانی او از جمله مسائلی است که قرن ها،مورد توجه دانشمندان واندیشمندان این حوزه میباشد.زن مرررر طول تاریخ مظلومیت های بسیاری را متحمل شده است .نمونه بارز آن زنده به گور کردن دختران مرررر شبهجزیره عربستان بود.باظهور اسلام همان طور که بسیاری از امور متحول شد، زن نیز مرررر سایه ی اسلام جایگاه وحقوق ازدست رفته ی خود را بازیافت .خداوند به زن جایگاه والایی داد،به طوریکه سوره ی النساء به وی اختصاص داده شدهاست.باتوجه به ویژگی های آفرینش زن حقوقی به وی تعلق گرفت که شامل موضوعات مختلفاجتماعی،سیاسی،اقتصادی وقضایی می باشد.مرررر این نوشتار به دیدگاه اسلام نسبت به شخصیت زن مرررر مقایسه با ادیاندیگراشاره شده است سپس حقوق او مرررر عرصه های مختلف بخصوص مرررر حیطه ی موضوعاتی چونازدواج،مهریه،،نفقه،طلاق،ارث و شهادت با توجه به آیات قرآن کریم مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است.