امام خمینی و عرفان اسلامی

1- سفر اول : برداشتن حجاب خلقی است که جمیع خلق و ظهور و آیات حق می بیند. 2- سفر دوم : اضمحلال تعینات خلقی و ظهور وحدت، که شطح از اینجاست. 3- سفر سوم : از حضرت احدیت به اعیان ثابته است. 4- سفر چهارم : از اعیان ثابته به اعیان خارجی است با حق.