دیدگاه قرآن در مدیریت منابع آب

(وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ‏ءٍ حَی) هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم. (سوره ی انبیاء، آیه ی30) مرررر طول ادوار گذشته تاریخ، آدمیان «آب» را به عنوان عنصری تمدن ساز می نگریسته ا ند. هر کجا آبادانی مرررر پهنه گیتی نمایان شده است، بقای خود را از این گوهر هستی بخش داشته است و مرررر واقع آب، ضامن حیات جوامع انسانی قلمداد می شود. درطول تاریخ آب عامل مهمی مرررر شکل دادن به روش زندگی بشر و توسعه فناوری، زبان و فرهنگ بوده است، که همواره بشر از طریق فعالیت های مختلف این نعمت مقدس را آلوده می کند دین اسلام، دین اعتدال، میانه روی و دوری از افراط و تفریط است. اسلام سعی می کند با برنامه های متعدد پیروان خویش را مرررر راه راست و خط اعتدال نگهدارد و با افراط و تفریط مرررر هر امری مخالف است و آن را برای زندگی دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی مسلمانان مضر می داند. آیات قرآن و احادیث فراوان، با تعابیر گوناگون، اسراف و زیاده روی مرررر هر کاری را به طور عام و مرررر مورد آب به طور خاص مورد نکوهش قرار داده است. قرآن کریم دو عبارت صریح راجع به صرفه جویی و مدیریت آب دارد؛ اول آن که منابع آب ثابت است (و آن خدایی که از آسمان آبی به قدر و اندازه نازل می کند) و دوم اینکه مرررر مصرف آب نباید اسراف شود (از نعمت های خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا اسراف کاران را دوست ندارد). یکی دیگر از راههای مدیریت آب که خداوند مرررر آیات 16 و 15 سوره سباء به آن اشاره فرموده اند، سدسازی و جدول کشی و تقسیم و توزیع عادلانه آب است. از این رو مرررر این نوشتار سعی شده است تا با اشاره ای بر ارزش و اهمیت آب مرررر کلام خداوند و بر اساس تعالیم قرآن به بررسی ارزش آب مرررر تکوین حیات و راهبردهای مدیریتی برای حفظ این منبع ارزشمند بپردازیم