حدود اختیارات ولی فقیه

مرررر این تحقیق ابتدا واژه‌هایی مثل ولایت، فقه، امورحسبیه، ولایت مطلقه ذکر گردیده‌است که نوعا از مبادی تصوری و فقهی بیان شده است. مرررر فصل دوم: مرررر مورد ولایت فقیه و امور حسبیه گفتاری صورت گرفته است. مرررر فصل سوم: درمورد حکومت اسلامی و مقدمات آن از امور حسبیه سخن میان آورده است. فصل چهارم دیدگاه‌های فقهای شیعه مرررر ولایت عامه فقیه مرررر عصر غیبت آورده شده است. فصل پنجم: مرررر این فصل بر فرض تعدد فقها اعمال ولایت مشکل تزاحمی پیش می آیدو واین مشکل چگونه قابل حل است؟ پاسخ این سوال به این صورت داده می شود که نظر فقها مرررر مورد ولایت فقیه به عنوان قاضی و مفتی، بر این مبنی استوار است که درمورد قضاوت، نظر و رای فقیه قائم به امر مقدم است و مرررر مورد فتوا نظر اعلم مرررر استنباط احکام مقدم است و و مرررر مورد رهبری جامعه که به عنوان امامت مطرح باشد باید فقهی واحد عهده دار اجرای احکام اسلام باشد.