حدود اختیارات ولی فقیه

در این تحقیق ابتدا واژه‌هایی مثل ولایت، فقه، امورحسبیه، ولایت مطلقه ذکر گردیده‌است که نوعا از مبادی تصوری و فقهی بیان شده است. در فصل دوم: در مورد ولایت فقیه و امور حسبیه گفتاری صورت گرفته است. در فصل سوم: درمورد حکومت اسلامی و مقدمات آن از امور حسبیه سخن میان آورده است. فصل چهارم دیدگاه‌های فقهای شیعه در ولایت عامه فقیه در عصر غیبت آورده شده است. فصل پنجم: در این فصل بر فرض تعدد فقها اعمال ولایت مشکل تزاحمی پیش می آیدو واین مشکل چگونه قابل حل است؟ پاسخ این سوال به این صورت داده می شود که نظر فقها در مورد ولایت فقیه به عنوان قاضی و مفتی، بر این مبنی استوار است که درمورد قضاوت، نظر و رای فقیه قائم به امر مقدم است و در مورد فتوا نظر اعلم در استنباط احکام مقدم است و و در مورد رهبری جامعه که به عنوان امامت مطرح باشد باید فقهی واحد عهده دار اجرای احکام اسلام باشد.