موعظه، آسیب شناسی و شرایط آن

قرآن با صراحت روشهای گوناگون تبلیغ را بیان می کند و به پیامبر(ص) اعلام می دارد که با استفاده از (حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن) و با به کار بردن بهترین الگو های تربیتی (روش انذار و تبشیر، اندرز، نصیحت و خیر خواهی وصیت به خیر و حق، تفکر در طبیعت، پرسش و پاسخ و یاد مرگ و قیامت) مردم را به دین خدا دعوت کند؛ خداوند بر پیامبران (کتاب) را نازل کرد تا موعظه ای باشد برای مردم پس موعظه و تبلیغ می تواند در معرفی دین حق و ایجاد جو مسالمت آمیز بین انسانها و پیروان ادیان مختلف نقش چشمگیری داشته باشد تا به این وسیله انسانها قلبا َ در مقابل حقیقت تسلیم شوند.
در این تحقیق موعظه حسنه و شرایط و آسیبهای آن و تفاوت موعظه با انذار و تبشیر، نصیحت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ به بررسی گذاشته شده است.