هجرت زنان مسلمان درعصر پیامبر(ص)

پیامبر(ص)به شأن وجایگاه زنان درجامعه توجه نمودند و نوعی رویکرد تساوی طلبانه را می توان از سلوک ایشان نسبت به زنان استنباط کرد . ازجمله نمودهای این تساوی طلبی رامی توان دراهتمام به نقش زنان درعرصه های مختلف دید ،ازجمله این عرصه ها که پژوهش حاضر سعی دربررسی آن کرده است ، هجرت ومیزان مشارکت زنان دراین مقوله است . درهمین جهت پژوهش حاضر سعی برآن کرده است که با واکاوی جایگاه زن درجاهلیت وهمین طورجایگاه وی مرررر دوران اسلامی میزان مشارکت زنان مرررر مهاجرت به حبشه و مدینه و مهم تر ازآن اهمیت آن درگسترش دین اسلام را مورد بررسی قرار دهد . دستاورد پژوهش حاکی از این است که پیامبر (ص) با اعتبار قائل شدن برای زنان و تشویق آن ها به مهاجرت درکنارمردان ، فضای گفتمانی محدودی که چندان جایگاهی برای مشارکت زن درجامعه قائل نبود را تغییر داد .