بررسی جایگاه ایلخانان درگسترش اسلام درایران

دوران ایلخانان هر چند با نظم و انضباط حساب شده آغاز شد، اما مرررر بی نظمی و هرج و مرج مقاومت ناپذیری پایان یافت. به طوری که تجربه حکومت ایلخانان مرررر ایران یک تحول جالب اجتماعی را مرررر تاریخ به معرض آزمون آورد. این که مرررر فاصله دو نسل، ایلخانان اسلام آوردند، تجربه انحلال قوم فاتح را مرررر فرهنگ قوم مغلوب یک بار دیگر مرررر تاریخ ایران به صورت یک واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند. سلاله یک قوم مهاجم که از آغاز با طرح اتحاد با صلیبی‌ها که به انهدام اسلام بسته بودند، سرانجام مرررر طی دو نسل، مدافع قلمرو اسلام شدند که از آن مرررر برابر تهاجمات دیگران و هجوم بیگانگان جانانه دفاع کردند. حتی ارتباط آنها با صلیبی‌ها، که پس از اسلام آوردنشان نیز به کلی قطع نشد، دست کم شروع جالبی برای روابط بازرگانی شرق و غرب شد. پایان قدزت مغولان وتهاجم مغولان و سپس حاکم شدن ایلخانان، مرررر هم ریختن مبانی حیات جامعه مغلوب، راه یافتن انحطاط و زبونی مرررر قوم مغلوب و پدیداری بسیاری از مفاسد اجتماعی بود. یکی از بارزترین علل انحطاط جبری ایرانیان مرررر این دوره، غلبه قوم بیابانگرد وحشی بود که به هیچ یک از آداب و سنن و اصول اجتماعی و سیاسی خو نگرفته بودند و پابندی نشان نمی‏دادند. از این رو، بنیان قدرت و حکومت جابرانه خود را تنها مرررر سایه تهاجم، قتل و غارت و ریشه کنی مبانی و مناسبات اجتماعی می‏یافتنداماباظهوراسلام درهمین دنیای متوحش واسلام آوردن این اقوام سبب تغییرات بسیاری شد وهمین قوم ایلخان خود باعث پیشرفت اسلام درکشورایران گردید که مابرآنیم تا تاثیرات این قوم رادرپیشرفت دین انسانیت اسلام درکشورعزیزمان رامورد بررسی قراردهیم.
کلیدواژه ها: جایگاه ،ایلخانان ،گسترش ،اسلام ،ایران