بررسی تحولات فرهنگی، اجتماعی نیشابور از ورود اسلام تا برآمدن غزنویان

نیشابور از دیرباز جزو مهمترین شهرهای ایران به شمار می‌آمده است. این اهمیّت پس از ورود اسلام به مراتب بیشتر شد و فتح خراسان توسط اعراب مسلمان و مرررر پی آن مهاجرت گروه کثیری از سپاهیان و خانواده های آنها مرررر چگونگی ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این سرزمین تأثیر داشت. بنابراین منطق? خراسان و به ویژه نیشابور آبستن بسیاری از وقایع مهمّ تاریخی مرررر عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گردید؛ تشکیل شدن نخستین حکومتهای مستقلّ ایرانی مرررر این مناطق خود گواه صدق این مدّعاست. با گسترش اسلام، فرهنگ اسلامی-ایرانی شکوفا شد؛ و تجلی آن مرررر عرصه های علمی، زبانی و معیشت مشهود بود. البته این وضعیت بیشتر مرررر قرن سوم هجری به بعد مرررر نیشابور پدید آمد. از این زمان حضور گروههای قومی مختلف –فارس، عرب، ترک- مرررر نیشابور، اقتصاد فعال و پویای آن مرررر عرصه کشاورزی، تجارت و صنعت ، کثرت مراکز و رجال علمی و فرهنگی و حضور جریان های مذهبی مختلف ؛ نیشابور را به یکی از پویاترین شهر های جهان اسلام مبدل ساخته بود. مرررر زمینه فرهنگی هرچند زبان عربی، زبان علمی و دینی شده بود اما زبان فارسی هم مرررر تحولات عمیق فرهنگی موجودیت خود را حفظ کرد بود. نوشتار حاضر مرررر چند فصل بررسی شده و سعی برآن دارد حیات اجتماعی و فرهنگی نیشابور را مرررر قرون نخستین اسلامی بررسی کند. مرررر این جهت و پس از بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و جغرافیای تاریخی شهر مرررر حد فاصل ورود اسلام تا قدرت گیری غزنویان؛ به اوضاع فرهنگی و اجتماعی شهر پرداخته شده است.دستاورد تحقیق حاکی از این است که مرررر پی ورود اسلام و تشکیل امپراتوری اسلامی؛ عواملی چون رونق اقتصادی و انسانی خراسان ، رشد شهر و شهر نشینی مرررر دوران اسلامی، رشد اقتصاد تجارت و ترکیب اقوام و فرهنگهای مختلف مرررر رونق اجتماعی و فرهنگی نیشابور سهم بسزایی داشت و این شهر یکی از پر رونق ترین ادوار حیات شهری خود را از سر گذرانده است.