بررسی سبک زندگی در سیره و سخن علوی

سبک زندگی مجموعه ای از الگوهای نظام مند مرررر حوزه رفتار است که خاستگاه آن باورها و ارزش های شکل گرفته مرررر یک فرهنگ یا خرده فرهنگ است. از آن جا که فرهنگ نیز متأثر از دین بوده، می توان ادعا نمود که آموزه های دینی مخصوصا سبک و سیره زندگی اولیای الهی مرررر شکل گیری یک سبک زندگی اثر گذار باشند.این پژوهش ضمن بررسی آموزه های اعتقادی و رفتاری اولین امام شیعیان، به استخراج الگوی سبک زندگی ایشان بپردازد. به همین دلیل پس از مفهوم شناسی واژگان و معرفی اجمالی این آموزگار الهی، مرررر سه سطح باورها و رفتارهای فردی و اجتماعی، به بررسی و توصیف سیره و سبک زندگی ایشان پرداخته و مرررر پایان بدین نکته راه یافته که تبلیغ و ترویج سیره و نحوه زیست این الگوهای جاودان، به عنوان معیار و میزان ارزیابی باورها و رفتارهای آدمی نقش بسیار موثری مرررر نهادینه کردن ارزش های دینی مرررر درون آدمی دارد.
بنابراین برای داشتن یک سبک زندگی دینی، ابتدا باید به ترسیم هویت خویش براساس مجموعه ای نظام مند از باورهای دینی پرداخت و پس از اصلاح نگرش، رفتارهای فردی و اجتماعی را به سمتی سوق داد که موجبات نزدیکی آدمی را به خداوند فراهم و مرررر نتیجه سعادت اخروی او را تضمین نماید. تنها مرررر این صورت است که حیات طیبه دنیوی و اخروی برای آدمی رقم می خورد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*