کار شایسته از دیدگاه اسلام

کار شایسته یا کار آبرومندانه برای اولین بار مرررر سال 1999 و مرررر گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار مطرح شد. رسوخ این مفهوم به نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم مرررر پرتو دین اسلام ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت‌های دیدگاه متعارف (غربی) و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این پژوهش با روش تحلیل محتوا و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای مرررر صدد بررسی مقوله کار شایسته و مولفه‌های آن از دیدگاه اسلام و مقایسه ان با دیدگاه متعارف است. مرررر این پژوهش نشان داده شده که، تفاوت نظام اسلامی و غیردینی (سکولار) مرررر باره کرامت انسان مهم‌ترین نکته است که باید اشاره شود. بیامدش محدودیت‌های اخلاقی مرررر کار است.