کار شایسته از دیدگاه اسلام

کار شایسته یا کار آبرومندانه برای اولین بار در سال 1999 و در گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار مطرح شد. رسوخ این مفهوم به نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در پرتو دین اسلام ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت‌های دیدگاه متعارف (غربی) و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این پژوهش با روش تحلیل محتوا و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای در صدد بررسی مقوله کار شایسته و مولفه‌های آن از دیدگاه اسلام و مقایسه ان با دیدگاه متعارف است. در این پژوهش نشان داده شده که، تفاوت نظام اسلامی و غیردینی (سکولار) در باره کرامت انسان مهم‌ترین نکته است که باید اشاره شود. بیامدش محدودیت‌های اخلاقی در کار است.