بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی خوزستان از آغاز دوره ساسانی تا آغاز حکومت عباسیان(224-749 میلادی)

در هعغهعغه ساسانی حکومت ملوک الطوایفی هعغهعغه اشکانیان به حکومتی متمرکز تبدیل شد و خوزستان نیز جزیی از حکومت مرکزی گردید.خوزستان در عصر ساسانی دارای اهمیت ویژه ای بوده است. زیرا از یک طرف نزدیکی به خلیج فارس که باعث رشد تجارت دریایی در هعغهعغه ساسانی که با بنادر چین، هند، شام و عربستان داشته است، و از طرفی دیگر از نظر فرهنگی با تأسیس جندی شاپور یکی از مراکز پر رونق جهان باستان بود تبدیل شد. در این هعغهعغه علم و صنعت در ایـران چـنان پیشـرفت درخـشانی داشـت که هیچ یک از هعغهعغه های پیشین با آن قابل مقایسه نبود. علاوه بر آن پادشاهان به عمران و آبادی کشور و ساختن شهرها علاقه زیاد نشان می‌دادند که آثار بسیاری از آنان به ویژه از زمان شاپور اول (241-272 م) در خوزستان باقی مانده است. همچنین در این زمان به دستور انوشیروان (531-579 م) گیاه نیشکر از سرزمین هند وارد ایران شد و پس از کشت در شهرهای «جندی شاپور» در کارخانه این شهر نیز شکر استخراج گردید.
خوزستان جزء اولین مناطقی از ایران بود که مورد حمله اعراب قرار گرفت. فرایند و چگونگی فتح خوزستان از سوی مسلمانان در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. فتح شوش و شوشتر و اهواز و جندیشاپور از مهمترین فتوح مسلمانان محسوب می‌شود. شرایط اجتماعی خوزستان بعد از فتح دگرگون می‌شود و بسیاری از ساکنان مجبور می‌شوند که اعلام مسلمانی کنند. افرادی هم که زرتشتی باقی ماندند مجبور به دادن جزیه به خلافت اسلامی بودند. در این پژوهش که شامل 5 فصل است، به طور اختصار و در گنجایش مقطع کارشناسی ارشد به بررسی اوضاع تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اوضاع دینی و فرهنگی خوزستان پرداخته خواهد شد.