بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی خوزستان از آغاز دوره ساسانی تا آغاز حکومت عباسیان(224-749 میلادی)

مرررر هعغهعغه ساسانی حکومت ملوک الطوایفی هعغهعغه اشکانیان به حکومتی متمرکز تبدیل شد و خوزستان نیز جزیی از حکومت مرکزی گردید.خوزستان مرررر عصر ساسانی دارای اهمیت ویژه ای بوده است. زیرا از یک طرف نزدیکی به خلیج فارس که باعث رشد تجارت دریایی مرررر هعغهعغه ساسانی که با بنادر چین، هند، شام و عربستان داشته است، و از طرفی دیگر از نظر فرهنگی با تأسیس جندی شاپور یکی از مراکز پر رونق جهان باستان بود تبدیل شد. مرررر این هعغهعغه علم و صنعت مرررر ایـران چـنان پیشـرفت درخـشانی داشـت که هیچ یک از هعغهعغه های پیشین با آن قابل مقایسه نبود. علاوه بر آن پادشاهان به عمران و آبادی کشور و ساختن شهرها علاقه زیاد نشان می‌دادند که آثار بسیاری از آنان به ویژه از زمان شاپور اول (241-272 م) مرررر خوزستان باقی مانده است. همچنین مرررر این زمان به دستور انوشیروان (531-579 م) گیاه نیشکر از سرزمین هند وارد ایران شد و پس از کشت مرررر شهرهای «جندی شاپور» مرررر کارخانه این شهر نیز شکر استخراج گردید.
خوزستان جزء اولین مناطقی از ایران بود که مورد حمله اعراب قرار گرفت. فرایند و چگونگی فتح خوزستان از سوی مسلمانان مرررر این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. فتح شوش و شوشتر و اهواز و جندیشاپور از مهمترین فتوح مسلمانان محسوب می شودد. شرایط اجتماعی خوزستان بعد از فتح دگرگون می شودد و بسیاری از ساکنان مجبور می‌شوند که اعلام مسلمانی کنند. افرادی هم که زرتشتی باقی ماندند مجبور به دادن جزیه به خلافت اسلامی بودند. مرررر این پژوهش که شامل 5 فصل است، به طور اختصار و مرررر گنجایش مقطع کارشناسی ارشد به بررسی اوضاع تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اوضاع دینی و فرهنگی خوزستان پرداخته خواهد شد.