ملازمت شریعت و طریقت در مثنوی

موضوع رساله حاضر ملازمت شریعت و طریقت مرررر مثنوی است که طی آن یکی از موضوعات مهم تاریخ تصوف -یعنی شریعت و نقش آن مرررر تصوف که همواره محل بحث و منازعه پیروان تصوف و اهل شریعت بوده-مورد بررسی قرار گرفته است.مرررر واقع سوال اصلی این است که براستی شریعت مرررر تصوف از چه جایگاهی برخوردار است و نظر متصوفه مرررر باره آن چیست؟ عرفا و متصوفه هر یک به نوبه خود مرررر مقام پاسخ به این سوال برآمده و مرررر آثار خویش به این نکته اشاره کرده اند، اما از آنجا که موضوع فوق مرررر کتاب مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با توضیحی بیشتر و بیانی روشن تر مطرح و به تفصیل مرررر باره آن سخن گفته شده است، تحقیق حاضر بر مبنای کتاب مذکور انجام گرفته و البته مرررر کنار آن به منظور تکمیل مباحث از نظرات و اندیشه های عرفای دیگر نیز استفاده شده است.