جاسوسی و خیانت به کشور

هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه‌های گوناگون دو موضوع مهم از مباحث حقوق جزای اختصاصی – جاسوسی و خیانت به کشور – بوده است . در بخش‌های مختلف این تحقیق بیان کردیم: -1 پس از بیان معنی و مفهوم لغوی و اصطلاحی (فقهی، حقوقی، قانونی) اجزاء ماهوی جرائم فوق را به دقت ترسیم و جهات اشتراک و افتراق را تبیین و اثبات نموده‌ایم که تابعیت نمی‌تواند ملاک تمایز جرم جاسوسی از خیانت به کشور باشد. بنابراین صدق جاسوس و خائن بر تبعه کشور و خارجیان در پناه کشور بلامانع است . -2 نظریات مختلف را در مورد ماهیت جرائم فوق نقل و پس از تحلیل و نقد ادله طرفین اثبات نموده‌ایم که جرم جاسوسی و جرم خیانت به کشور از جرائم سیاسی نبوده و در زمره جرائم عمومی و عادی قرار دارد که اثبات این نتیجه می‌تواند اثرهای حقوقی مهمی را ببار آورد. -3 از آنجایی که ممکن است تصور شود اسلام ارائه طریقی برای حل مشکلات جزائی، به خصوص جرائم فوق ننموده، نظرات اسلامی را مستدلا بر پایه آیات و احادیث و مبانی فقهی مذاهب مختلف اسلامی (شیعه و سنی) طرح و پس از تحلیل و نقد نظرات انواع جاسوس را از نظر اسلام (جاسوس مسلمان، کافر ذمی، کافر مستامن، کافر حربی) تقسیم و احکام هر یک را به طور مفصل و مستدل تشریح و نتیجه گرفته‌ایم که جاسوسی یکی از جرائم تعزیری می‌باشد که مجازات مرتکب تا حد اعدام قابل تشدید است . -4 در بخش حقوق موضوعه جاسوسی را در قوانین قریب دو قرن اخیر کشورمان و با مقایسه با نظام جزائی فرانسه و تطبیق با فقه اسلامی بررسی و نتیجه گرفته‌ایم که برخی از مواد قانونی حتی در حال حاضر نیز همان قوانین جزائی فرانسه بوده و سازگاری لازم با نظام جزائی اسلام به وجود نیامده و اجرای مجازات محارب درباره جاسوس و خائن قابل دفاع و توجیه نیست . زیرا جاسوسی از جرائم تعزیری و محاربه از جرائم حدی است . -5 براساس اصل صلاحیت‌های (سرزمینی، واقعی، شخصی، جهانی) اثبات نموده‌ایم که جرائم فوق حتی اگر در خارج از کشور ارتکاب یابد براساس قوانین ایران قابل تعقیب و مجازات است . -6 در بحث خیانت به کشور ارکان کشور (سرزمین، مردم، حاکمیت) را از دیدگاه اسلامی ثابت نموده‌ایم و در نتیجه اثبات کرده‌ایم که اسلام حد و مرزهای عرفی را پذیرفته است . -7 به خاطر اهمیت تامین امنیت داخلی و خارجی کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، عدم رعایت برخی از اصول کلی حاکم بر حقوق و جزا در رابطه با جرائم جاسوسی و خیانت به کشور را اثبات نموده‌ایم نظیر اینکه تبانی و صرف اجتماع و انجام مقدمات و انجام اقدامات اجرائی شروع به جرم، جرم تلقی می‌گردد. -8 بین جرائمی مانند محاربه و بغی و جاسوسی و خیانت به کشور قائل به تفکیک شده‌ایم و از دیدگاه فقهی و حقوقی تمایز جرائم فوق را اثبات نموده‌ایم. -9 جهت شناخت نقاط قوت و یا ضعف و اجمال مواد قانونی کشورمان در پایان هر بخش مطالعه تطبیقی انجام شده که مقایسه قوانین ایران با قوانین دیگر جهت تدوین قوانین بهتر راهگشاست .