کیفیت اجرای انواع حد اعدام

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، مرررر حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها مرررر صورت ارتکاب جرائم خاصی که مرررر قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات‌های حدی، اعدام حدی است که با ارتکاب جرائم خاص جنسی - مواردی از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم علیه دین و امنیت انواع مختلفی دارد و به طرق خاصی اجرا می‌گردد. مرررر این پایان‌نامه، نگارنده کیفیت اجرای مجازات اعدام حدی را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به نتایج ذیل رسیده است : -1 مرررر صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامی، می‌توان اعدام حدی را به مجازات‌های خفیف‌تر دیگری تبدیل کرد. -2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدی و قابل تغییر نبودن آن، ابزار پیش‌بینی شده مرررر روایات و متون فقهی، طرق اجرای این حکم بوده و موضوعیتی ندارند و می‌توان آنها را تغییر داد و با ابراز مدرن اجرای اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدی تنها بر عهده ولی فقیه و حاکم اسلامی است که باید مجتهد جامع شرایط باشد. -4 مرررر صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسیله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نیست و تا زمان افاقه جسمی و روحی محکوم، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. -5 مکان و زمان مرررر اجرای حکم اعدام، موثر بوده و مرررر مواردی موجب تاخیر اجرای حکم می‌گردند. -6 مرررر صورت اثبات جرم زنای محصنه به وسیله اقرار، محکوم مرررر گودال دفن نمی‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده می شودد تا مرررر صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از این حق استفاده کند. و مرررر این صورت ، مجازات وی ساقط می شودد.