تقدیر و فرهنگ توسعه در اسلام

این گفتار تاملی است تحلیلی - نظری بر کیفیت رابطه بین باورمندی به مقوله اعتقادی قضا و قدر، و مولفه فرهنگ توسعه مرررر دین اسلام. به عبارتی اهم این تحقیق آن است که دریابد، اصل اعتقادی قضا و قدر، به عنوان یک باور دینی اسلام، چگونه رابطه‌ای با پدیده فرهنگ توسعه، به عنوان شرط متقدم و عامل پویای فرایند توسعه برقرار می‌کند. پردازش دو مفهوم "قضا و قدر" و "فرهنگ توسعه" از منظر مفهومی و نظری مرررر جایگاه و ردیف علمی هر کدام، سیری مرررر فرآیند انباشت فکری - فرهنگی این دو مرررر گذر تطور فرهنگ و تمدن اسلامی، بررسی کیفیت کنونی دو مقوله مزبور مرررر جهان اسلام، بیان ضرورتهای گذرا به آینده مطلوب ، ارائه راهبردهای اصلاحی مرررر زمینه چگونگی ایجاد شرایط خوش‌سببی عقیده تقدیر مرررر تکوین و استمرار فرهنگ توسعه مرررر میان مسلمین، و استنتاج نهایی پژوهش ، دربرگیرنده مباحث و محتویات این نوشتار است .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*