اسباب النزول در مجمع البیان

موضوع این نوشتار با عنوان فوق بررسی شان نزولهای آیات قرآن مرررر کتاب مجمع البیان است.. از این رو انجام چنین پژوهشی لازم بوده، بنابرتوضیحاتی که به زودی می آید، می توان این ادعا را تصدیق کرد. مرررر مورد محتوای تحقیق حاضر گفتنی است که مرررر دو فصل سامان یافته است: فصل نخست آن با عنوان اسباب النزول مرررر مجمع البیان ، نام اصلی این اثر را داراست . مرررر این فصل ضمن کاری میدانی به بررسی مواردی می پردازیم که امین الاسلام طبرسی برای آیات قرآن شان نزولی قایل شده است. البته این بررسی به صورت مقایسه ای با عمده ترین آثار موجود مرررر باره اسباب النزول و تعدادی از تفاسیر ماثور و غیر ماثور به عنوان نمونه انجام می گیرد. مرررر فصل دوم، به منظور تحقق بخشیدن به هدف اصلی این اثر که نشان دادن اعجاز قرآن مرررر بازگویی یک دوره اجمالی از تاریخ اسلام است، به جمع بندی فصل اول و مرور عمده ترین حوادث تاریخ صدر اسلام ، مرررر دو بخش : یکی از حوادث دوران پیش از هجرت مرررر مکه و دیگری حوادث پس از هجرت مرررر مدینه، خواهیم پرداخت.