سیاست جنایی مشارکتی در اسلام

1 - روند رو به تزاید جرم قابل مهار با اندیشه‌های جدید مطرح شده مرررر آموزه‌های کیفری مرررر مکاتب بشری نیست . 2 - مبارزه با جرم مرررر محدوده صلاحیت دولت به عنوان نهاد رسمی کارایی لازم را ندارد، بلکه ضرورت مبارزه با پدیده مجرمانه و همگامی جامعه سیویل با دولت مرررر مبارزه با انحراف و بزه از لابلای متون جدید مشهود است . اهداف مورد نظر تحقیق بررسی و تبیین دیدگاه و رویکرد اسلام به مشارکت مردم مرررر قلمرو سیاست جنائی است .