جهان بینی و حفاظت محیط زیست

در اینکه انسان معاصر با مشکلات بنیادینی مواجه است که یکی از مهمترین آنها تخریب محیط زیست است شکی وجود ندارد . مقاله حاضر بر این باور است که همانگونه که در فرایند بروز تخریبات محیط زیست جهان بینی مادی انسان مدرن نقش اصلی را ایفا نموده است در برنامه ریزی حفاظت از محیط زیست نیز نقش اصلی متعلق به جهان بینی خواهد بود. در این مقاله رابطه جهان بینی و محیط زیست، محیط زیست و طبیعت از نظر تعلیم اسلامی و تقکر مدرن، رابطه انسان با محیط زیست در جهان بینی الهی و تفکر مادی، معنا و مراتب حفاظت از محیط زیست، ضرورت حفاظت از محیط زیست از منظر جهان بینی ها، جلوه های حفاظت از محیط زیست ارائه خواهند شد.