جنگ روانی در جنگ‌های صدر اسلام

در این تحقیق تاکتیک‌های روانی به کار گرفته شده در جنگ‌های صدر اسلام یعنی زمان پیامبر(ص ) و علی (ع) با استفاده از روش مطالعات تاریخی و اسنادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در این بررسی همچنین تاکتیک‌های جنگ روانی در دو جبهه اسلام و کفر با هم مقایسه و سپس نتیجه‌گیری لازم به عمل آمده است .