تکنیک‌های پیشگیری و درمان بیماری‌های روانی در قلمرو آراء اندیشمندان اسلامی با تاکید بر مشاورهء اخلاقی از سدهء چهارم تا سیزدهم (ه. ق)

بیماری جزء لاینفک حیات بشری است و مشاوره طریقی در علاج دردمندیهای انسان. هدف این تحقیق نیز دست یابی به تکنیکهای پیشگیری و درمان بیماریهای روانی در قلمرو آراء اندیشمندان اسلامی است و تاکید ما در این راه تکیه بر مشاوره اخلاقی بوده‌است . محدودهء این‌آراء از سدهء چهارم تا سیزدهم (ه.ق) را دربرمی‌گیرد. در راستای هدف مزبور بررسی هفت نوع بیماری شامل : بیماری فکر، جبن، عجب ، حسد، سوءظن، بی‌غیرتی و بی‌حمیتی، شکم بارگی و شهوات جنسی، انتخاب گردید، که جهت تدقیق، روش تاریخی منطقی‌ترین راه به نظرمی‌رسید. و ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات ، کتابخانه‌ای (آرشیوی) بوده‌است . جامعه آماری این تحقیق، کتب اندیشمندان اسلامی است که در زمینه صفات رذیله اخلاقی و طریق درمان آن تدوین گردیده و شامل آثار ترجمه شده نیز می‌شود. از این مجموعه 6 اثر بصورت‌نمونه‌گیری تصادفی ساده گزینش شده‌است . برخی از نتایج تحقیق : الف – استفاده از تکنیکهای دعا و توسل و دادن بینش برای درمان بیماری فکر توصیه شده‌است . ب – در درمان جبن، تکنیک دادن بینش ، درمان بضد، تلقین به خود و درمان مبتنی بر امید بخشیدن جهت‌علاج این بیماری ارائه گردیده است . ج – در پیشگیری از بیماری سوء ظن روشهای مراقبه، که شامل 1) مشارطه 2)مراقبه 3)محاسبه 4)معاتبه می‌گردد توصیه شده، و در درمان آن، از مراقبه، درمان بضد و درمان با دعا و امید بخشیدن یاد شده‌است . برخی از مهمترین‌پیشنهادات : -1 توصیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در آموزش درمانگران تکنیکهای درمانی ارائه شده مورد استفاده قرار گیرد. -2 پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در تربیت مشاوران مشاوره اخلاقی و تکنیکهای ارائه شده در آن بعنوان واحددرسی در نظر گرفته شود. -3 پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش که در تربیت مشاوران مدارس ، ضمن لحاظ کردن ویژگیهای شخص مشاور، استفاده از مضامین و تکنیکهای مشاوره اخلاقی مورد تاکید قرار گیرد. -4 توصیه به محققان، که بررسی تطبیقی تکنیکهای ارائه شده درپیشگیری و درمان بیماریهای روانی را با تکنیکهای درمانی در مکاتب مشاوره به انجام رسانند.