فلسفه اقتصاد

امکان دخالت ارزشها در نظریات علمی و چگونگی آن در فلسفهء علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعقیب و تفحص این امر در نظریات اقتصادی و اغماء دخالت ارزشها می‌تواند در شفاف نمودن نظریات علمی اقتصادی نقش بسزایی ایفا کند. مطالعهء انواع ارزشها و میزان و چگونگی دخالت هر کدام در نظریات اقتصادی به تعمیق بحث کمک خواهد نمود. در پرتو این مساله نگاه به انسان اقتصادی مطالعه خصایص آن و تصویری که هر یک از مکاتب اقتصادی از صورت مساله ارائه می‌کنند و مقایسه آنها با یکدیگر و بررسی انتزاعی یا واقعی بودن آن به گریز به تصور اقتصاددانان مسلمان و آنچه از مطالعات اسلامی در این زمینه استفاده می‌شود کمک خواهد کرد. نیز این طرح ارائه میزان و چگونگی دخالت ارزشها در نظریات اقتصادی و تصویر روشنی و شمایل انسان اقتصادی مورد نظر اسلام می‌باشد.