بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی و اسلام

پژوهش حاضر مرررر سه بخش و 9 فصل ارائه می‌گردد، فصل اول مقدمه می‌باشد. و مرررر بخش اول : به بررسی فرضیه قرارداد اجتماعی می‌پردازیم که این بخش شامل دو فصل خواهد بود. فصل دوم: به بررسی نظرات هابز، لاک و روسو پیرامون فرضیه قرارداد اجتماعی می‌نشینیم و مرررر فصل سوم : آراء و نظریات طراحان قرارداد اجتماعی را به رشته نقد خواهیم کشید. بخش دوم : مشروعیت حکومت اسلامی را به بحث خواهیم گذاشت که شامل سه فصل می‌باشد. مرررر فصل چهارم : حق حاکمیت مرررر اسلام را مطرح خواهیم نمود و مرررر فصل پنجم: فرقهای وکالت و ولایت را بررسی خواهیم کرد و مرررر فصل ششم : شورا و بیعت مطرح خواهد شد. مرررر بخش سوم به بررسی تطبیق مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی و اسلام خواهیم پرداخت که شامل 3 فصل خواهد بود.