اسراف و تبذیر از دیدگاه قرآن کریم

تجاوز از حد را مرررر رفتار و اعمال انسان "اسراف " گویند. مرررر آموزه‌های زندگیساز اسلام، اسراف یکسره ممنوع است ، و این ممنوعیت همه ابعاد زندگی انسان را فرا می‌گیرد یعنی همه مردم مرررر تمامی شئون و مرررر هر زمان و مکان موظفند اصل عدم اسراف را رعایت کنند. نعمت‌های الهی امانتهایی هستند که خداوند برای رشد و تعالی انسانها د راختیار آنها نهاده است ، پس از بهره‌برداری از نعمت‌ها باید همسوی با اوامر الهی و مرررر جهت سعادت جاودانی انسان باشد. اسراف برهم زننده اعتدال و بوجود آوردنده فساد مرررر عالم است البته این فساد مرررر امور فردی زودتر قابل اصلاح است اما آنگاه که جنبه اجتماعی پیدا کرد بسختی قابل اصلاح خواهد بود. تعالیم حیات بخش اسلام راه نجات انسانها را از چنین معضلی مرررر اعتدال و میانه‌روی می‌داند اسلام مرررر همه امور دینی و دنیوی اعتدال و دوری از افراط و تفریط را توصیه می‌کند اگر اسراف را نمی‌پسندد نقطه مقابل آن را یعنی تقتیر را هم روا نمی‌دارد و تنها امتیاز و برتری را مرررر رعایت قصد و اعتدال یا حد میانه می‌داند. مرررر این رساله آنچه بیشترین همت نویسنده را شکل می‌داده، تبین و توضیح این مدعا بر اساس معارف قرآن و حدیث و توفیق از خداوند است .