مقیاس سنجش حقیقت ایمان در جوانان

تحقیق حاضر بمقتضای اهمیت و نیز زمان و توان محدود به طراحی تستی (غیر استاندارد) که فقط بعد شناختی حداقل ایمان و نیز میزان التزام به عمل در جوانان امامیه را می‌سنجد اختصاص دارد. برای نیل به این مقصد و رعایت قوانین علمی مربوطه، در ابتدا به احصا شاخصهای حداقل ایمان توجه شده و آن‌گاه جهت گویه‌سازی، اقداماتی در راه استقراء ادبیات جوانان بعمل خواهد آمد. حال با توجه به اینکه شکل‌گیری قسمت اول، منوط به دو نوع بررسی است سعی شده تا اولا با ارائه بحثهای علمی مختصر که بعضا با اعمال نظر شخصی همراه است شاخصهای مربوط به هر زمینه معرفی گردد و ثانیا بدون دخالت هرگونه نظر شخصی بلکه با تمسک به اقوال و بیانات علماء، تطابق نتایج بدست آمده بارای اکثریت امامیه به اثبات رسد. البته در مقام بیان عقاید امامیه، احیانا هدف دیگری که همانا تصریح بر تقدم علماء اسلام در طرح بسیاری از مطالبی که در علوم جدیده مطرح است نیز مدنظر می‌باشد. برای بدست آوردن ادبیات جوانان از رویه پژوهشگران که نتیجه حاصله از تحقیق در مورد پنج نقطه کاملا جدای تهران را قابل تسری به تمام نقاط ایران می‌دانند تقلید شده که گزارش تفصیلی آن در فصل خاصی از تحقیق منعکس شده است .