مقایسه نظریه خانواده درمانی مینوچین با دیدگاه اسلام در باب خانواده

در این تحقیق نظریه خانواده درمانی مینوچین با دیدگاه اسلام در باب خانواده مقایسه شده است. این تحقیق درصدد ارائه آموزه هایی از دین اسلام در خانواده است که در افزایش کارایی و رشد اعضای خانواده بسیار موثر است و در دو جنبه بهداشت روانی خانواده و حل مشکلات آن می تواند موثر باشد. این تحقیق با روش توصیفی تاریخی براساس بررسی محتوا انجام شده و داده های آن با روش پژوهش تاریخی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از اشتراک این دو دیدگاه در سه مفهوم اساسی مرزها، زیرمنظومه ها و سلسله مراتب در خانواده است. مینوچین منشا اختلال در کارکرد خانواده را در این سه امر جستجو می کند. اگر مرزهای خانواده ناشمخص یا انعطاف ناپذیر باشد، منظومه های خانواده در انجام وظایف دچار مشکل می شود. همچنین اگر سلسله مراتب در خانواده رعایت نشود و افراد در جایگاه مناسب خود قرار نگیرند، در ایفا مسئولیتها ناموفق خواهند بود. وی در درمان به اصلاح ساخت خانواده از طریق فنون مرزسازی و تعیین جایگاه افراد در خانواده می پردازد. ساخت خانواده در اسلام با اموری مانند دو نوع ازدواج موقت و تعدد زوجات، گستره مرزها و مدیریت مرد در خانواده از دیدگاه مینوچین تمایز می یابد. دیدگاه اسلام بر باورهای دینی و اصول اخلاقی تاکید دارد ونقش این دو را در کارایی و تعالی خانواده بسیار موثر می داند.