فلسفه زیبایی و هنر در اسلام

این نوشته به منظور بررسی هنر و زیبایی مرررر منابع اسلامی تهیه شده است و شامل یک مقدمه است که به توضیحاتی پیرامون مفهوم هنر و تعاریف ارائه شده از هنر می پردازد و سه بخش، مرررر بخش اول دیدگاه های مختلفی که مرررر مورد هنر مطرح است و عمده آن سه دیدگاه بازنمایی، فرانمایی و فرم است، را بررسی می کند و اشاره به دیدگاه چهارم که همان نگرش اسلامی است نیز دارد.مرررر فصل دوم، آرا و نظرات تعدادی از فلاسفه و متفکران حوزه تمدن غرب پیرامون هنر و زیبایی مرررر چهار فصل مورد بحث قرار می گیرد، باستان، عصر روشنگری، قرن بیستم و مرررر آخر متفکران مسلمان که مرررر حوزه تمدن غرب قرار دارند و به بحث هنر توجه کرده اند.مرررر بخش سوم، نظرات و فلاسفه و متفکران مسلمان بررسی شده و تلاش شده هدف هنر و سیری که هنر باید طی کند را، روشن نماید.و نهایتا نتیجه حاصل از کل بحث این است که هنر اسلامی باید تلاش کند تا انسان را به کمال برساند و طریقی شود برای مخاطبان به سوی هدایت و راهنمایی باشد برای تقرب بیشتر هنرمند و مخاطبان آن به خدای تبارک و تعالی.